Cipar uvodi režim odbitka nominalne kamate i pravila o nerezidentnosti

POREZNI ZAKONI

Izmjene poreznih zakona

Dana 9. srpnja 2015., Zastupnički dom Cipra izglasao je značajne izmjene poreznih zakona koje dodatno unapređuju dugo uspostavljen sveobuhvatan i transparentan karakter ciparskog poreznog sustava.

Promjene služe u mnoge svrhe, poput promicanja gospodarskog razvoja poticanjem uvođenja novog dioničkog kapitala kao alternative pretjeranom financiranju dugom. Nadalje, izmjene imaju za cilj potaknuti stvaranje poslovne prisutnosti nudeći atraktivne pogodnosti pojedincima iz osobne porezne perspektive.

Promjene će dodatno poboljšati međunarodnu konkurentnost Cipra kao lokacije izbora za multinacionalne tvrtke koje posluju u središnjoj južnoj Europi, Zajednici Neovisnih Država (CIS), Bliskom Istoku i Sjevernoj Africi.

Izmjene poreznih zakona najznačajnije su od uvođenja sadašnjeg poreznog režima 2003. godine. Valja napomenuti da su izmjene koordinirana inicijativa Vlade i različitih zainteresiranih strana.

Vlada je osigurala da su promjene usklađene s globalnim kretanjima i kretanjima Europske unije (EU) u području oporezivanja dobiti te da će nove porezne mjere biti fiskalno održive bez smanjenja poreznih prihoda.

RASPRAVA

Detaljna rasprava

Uvođenje režima odbitka nominalne kamate na kapital Posljednjih godina ponuda kredita financijskih institucija znatno je smanjena zbog bankarske krize. U nastojanju da pomogne gospodarstvu da se vrati na put rasta, Vlada je uvela režim nominalne kamatne stope (NID) na kapital poduzeća. Očekuje se da će režim NID-a potaknuti uvođenje dioničkog kapitala u korporativne strukture što će učinkovito rezultirati smanjenjem zaduženosti gospodarstva i potaknuti gospodarski rast.

NID će ukloniti sve distorzije između vlasničkog i dužničkog financiranja stavljanjem vlasničkog kapitala i duga u jednak položaj budući da će oboje biti porezno odbijeni. Prema izmijenjenom zakonu, pravne osobe (uključujući stalne jedinice stranih tvrtki) imat će pravo na NID na temeljni kapital. NID će biti jednak umnošku “referentnih kamatnih stopa” i “novog kapitala” koje tvrtka drži i koristi u obavljanju svojih poslovnih aktivnosti. Oba pojma definirana su u zakonu:

NID režim se smatra troškom kamata i podliježe istim pravilima ograničenja kao i kamate.

ODBITAK NOMINALNE KAMATE (NID)

Zatražiti ili ne zatražiti NID?

Treba napomenuti da NID dodijeljen novom kapitalu ne može prijeći 80% oporezive dobiti prije nego što se NID dodijeli. U slučaju gubitaka, NID neće biti dostupan. Zapravo, to znači da NID ne može stvoriti ili povećati porezni gubitak. Porezni obveznici mogu izabrati da ne traže NID ili da traže njegov dio za svaku poreznu godinu.

Zakon uključuje posebne i opće odredbe protiv zloporabe usmjerene na:

NID režim na snazi ​​je od 1. siječnja 2015. godine.

POREZ

Porez na dobit

Oslobađanje od poreza na kapitalnu dobit za imovinu stečenu prije 31. prosinca 2016. Zakon o porezu na kapitalnu dobit (CGT) je izmijenjen kako bi omogućio izuzeće od poreza na kapitalnu dobit za otuđenje nekretnine stečene između datuma stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama (17. srpnja , 2015.) i 31. prosinca 2016., pod uvjetom da:
50% umanjenje naknade za prijenos zemljišta za nekretnine stečene do 31. prosinca 2016
Cyprus tax law

Naknade za prijenos zemljišta smanjene su na 50% za svaku kupnju nekretnine izvršenu između datuma izmjena zakona i 31. prosinca 2016. Ova mjera ima za cilj oživjeti sektor nekretnina. Uvođenje izvandomaćih pravila za fizičke osobe Zakon o posebnom doprinosu Republike za obranu (SDC) nameće porez na određene kategorije prihoda (kamate, najamnine, dividende) koje primaju osobe za koje se smatra da su rezidenti Cipra u porezne svrhe, podložno svim dostupna izuzeća. Zakon o SDC-u također uključuje odredbe za pretpostavljenu raspodjelu dobiti poreznih rezidenata Cipra u mjeri u kojoj su dioničari takvih društava porezni rezidenti Cipra.

Cyprus tax law
Cyprus tax law

Pojedinac se smatra rezidentom Cipra u porezne svrhe ako je fizički prisutan na Cipru tijekom razdoblja ili razdoblja od ukupno 183 dana u kalendarskoj godini. Zakon o SDC-u je izmijenjen tako da će pojedinac sada podlijegati SDC-u ako je rezident Cipra za porezne svrhe i također se smatra da ima prebivalište na Cipru. S uvođenjem pravila o “nedomicilnom” ili “nedomicilnom”, porezni rezident Cipra koji nema domicil na Cipru zapravo neće podlijegati SDC-u na Cipru na bilo kakve kamate, najamninu ili dividende (bilo stvarne ili pretpostavljene ) potječe li takav prihod iz izvora na Cipru i bez obzira je li taj prihod doznačen na bankovni račun ili se ekonomski koristi na Cipru. Treba napomenuti da se prema Zakonu o porezu na dohodak porezom na dohodak od kamata i dividende ne oporezuju fizičke osobe.

PREBIVALIŠTE

Sa sjedištem na Cipru

Izraz “stanovnik Cipra” definiran je zakonom kao pojedinac koji ima prebivalište na Cipru u skladu sa Zakonom o oporukama i nasljeđivanju, ali ne uključuje:

1. Pojedinac koji je stekao i zadržao domicil po izboru izvan Cipra u skladu sa Zakonom o oporukama i nasljeđivanju, pod uvjetom da takav pojedinac nije bio porezni rezident Cipra u razdoblju od 20 uzastopnih godina koje prethode poreznoj godini; ili

2. Pojedinac koji nije bio porezni rezident Cipra u razdoblju od 20 uzastopnih godina prije uvođenja zakona

Bez obzira na gore navedeno, pojedinac koji je bio porezni rezident Cipra najmanje 17 godina od posljednjih 20 godina prije porezne godine smatrat će se da ima “domicil na Cipru” i kao takav podliježe SDC-u bez obzira na njegov/ njezino prebivalište.

Zakon uključuje odredbe protiv zlouporabe prema kojima porezne vlasti imaju pravo zanemariti prijenos imovine koji je izvršila osoba s prebivalištem na Cipru na rođaka do trećeg stupnja krvnog srodstva koji nema prebivalište na Cipru u slučaju da je prijenos izvršen s s ciljem izbjegavanja nametanja SDC-a kao rezultat uvođenja “ilegalnih” pravila.

Očekuje se da će pravila o neboravanju dodatno potaknuti preseljenje korporativnih rukovoditelja i potaknuti pojedince visoke neto vrijednosti da se nasele na Cipru. Pravila o nedozvoli stupaju na snagu danom objave u Narodnim novinama Republike (17. srpnja 2015.).

RAZVOJ

Budući događaji

Treba napomenuti da su relevantni porezni prijedlozi dostavljeni Zastupničkom domu uključivali niz drugih amandmana koji su odgođeni za daljnju raspravu i konzultacije. Ovo između ostalog uključuje:

Očekuje se da će predložene izmjene biti razmatrane u Zastupničkom domu u rujnu.

POSLJEDICE

Posljedice

Izmjene i dopune ciparskih poreznih zakona pružaju i individualnim i korporativnim ulagačima širi raspon opcija u strukturiranju njihovih ulaganja na Cipru. Međutim, ulagači bi trebali pregledati svoje postojeće aranžmane i strukture kako bi procijenili učinak promjena i osigurali njihovu usklađenost s relevantnim promjenama. Poduzeća bi stoga trebala pregledati svoje strukture u nastojanju da procijene mogućnosti i razmotre poduzimanje svih potrebnih radnji.

Cyprus tax law

Saznajte što još možemo učiniti za vas…