Zakon o malom biznisu, preduzećima i zapošljavanju 2015 (VB)

ZAKON

Zakon o malom biznisu, preduzećima i zapošljavanju 2015 (SBEEA)

Zakon o malom biznisu, preduzećima i zapošljavanju 2015 (SBEEA) je uveo nove odredbe koje će izmeniti primarni deo zakonodavstva koji upravlja kompanijama u Velikoj Britaniji, a to je zakon iz 2006. godine. Amandmani imaju za cilj da povećaju transparentnost oko kontrole interesa u privatnim i javnim preduzećima i pojednostave uslove pod kojima kompanije podnose zahteve u Registru firmi.

Čest je slučaj da kompanije shvate da njihove poslovne knjige nisu ažurirane tek kada razmišljaju o prodaji kompanije, razmatraju saradnju sa novim investitorima ili prilikom sklapanja novog posla sa bankom. Na primer, direktori mogu utvrditi da poslovne knjige nisu ažurirane, sertifikati o deonicama nisu izdati, evidencija o sastancima upravnog odbora nije zabeležena ili je netačna.

Novi zahtevi uvedeni od strane SBEEA će dodati na listu svakodnevne akcije usklađivanja koje UK kompanije treba da preduzmu kao deo njihovog korporativnog vođenja kompanije. Pored toga, kompanije će možda morati da revidiraju svoju politiku u borbi protiv pranja novca kako bi se osiguralo da tačno mogu da identifikuju svoje klijente, kao deo njihovog protokolarnog unosa klijent.

SBEEA ističe rastući trend zakonodavne transparentnosti u vezi sa vlasničkim udelom u kompanijama u Velikoj Britaniji. Nema sumnje da će slične odredbe biti usvojene u bliskoj budućnosti i od strane poseda pod Britanskom kontrolom, kao što su Guernsey i Jersey.

REGISTAR OSOBA

Registar osoba sa većinskim učešćem

Sa dejstvom od 6. aprila 2016, Zakon će zahtevati od kompanija (PSC kompanija) da vode registar osoba koje imaju „većinsko učešće“ nad preduzećem (CJB Register). Kompanije će biti propisane zakonom, da prikupe informacije od svojih akcionara i obaveste registar koji će biti dostupan javnosti, osim u određenim izuzecima.

Sva privatna i javna preduzeća u Velikoj Britaniji će morati da se pridržavaju ovih novih odredbi, osim onih firmi koja već posluju u skladu sa poglavljem 5. o objavljivanju informacija i transparentnosti propisa. Kompanije koje su uključene u trgovanje na regulisanom ili propisanom tržištu, kao što su „glavno tržište“ i „AIM marketu London Stock Ekchange PLC“, su izuzete od novih odredbi zakona.

Generalno gledano, akcionar se smatra da ima „većinsko učešće“ u kompaniji kada ta osoba ispunjava jedan ili više od sledećih uslova:

ZAKON

Zakon će postaviti pravila tumačenja

Zakon će postaviti pravila tumačenja prilikom utvrđivanja da li su ispunjeni svi uslovi, kao i dalje smernice za poverenike fondova i članove firmi.
Obaveza da se uspostavi registar trenutno se ne odnosi na partnerstva sa ograničenom odgovornošću (LLP). Vlada je, međutim, izdala konsultacioni dokument u pogledu LLP partnerstava i nacrti propisa koji su objavljeni potvrđuju da će se prilagođena verzija zahteva odnositi na LLP partnerstva, što znači da i LLP partnerstva moraju da uspostave registar od 6. aprila 2016.

Enterprise and employment

Registar će uključiti potrebne podatke o pojedincima i pravnim licima koji su podložni prijavljivanju. Kompanije moraju preduzeti propisane korake kako bi se identifikovala fizička ili pravnih lica i dostaviti im obaveštenje da dostave potrebne informacije za registar.

Fizička i pravna lica će biti po zakonu obavezna da dostave informacije o kompanijama registru, uglavnom kada još uvek nisu identifikovani od strane kompanija, a znaju da treba da budu uključeni u registar.

Krivično delo je učinjeno od strane kompanije i njenih službenika ukoliko dođe do nepoštovanja novih odredbi. Treba napomenuti da postoje razne sankcije koje se odnose na pojedince i pravna lica koja ne poštuju zahteve za dostavljanje informacija o kompanijama.

REGISTER

Izrada registra

Smernice o tome da li je osoba podobna za registraciju i dostavljanje traženih informacija nalazi se u samom zakonu. Registri moraju biti dostupni na uvid u sedištu kompanije u slučaju javnih preduzeća, ili u slučaju privatnih preduzeća, registar se može držati u javnom registru u „Companies House“. Od 30. juna 2016, kompanije takođe moraju da šalju informacije iz registra u „Companies House“. Kompanijama se preporučuje da preduzmu korake u cilju izrade svog registra. Ako kompanija nema osobu sa većinskim udelom, ona ipak mora izraditi registar i konstatovati tu činjenicu.

Enterprise and employment

DIREKTORI

Korporativni Direktori

SBEEA je uvela nove zakonske odredbe koje zabranjuju imenovanje direktora za korporacije. Postoji prelazni period za kompanije koji predviđa da nakon godinu dana ovaj deo zakona stupa na snagu i da svi korporativni direktori prestaju da budu direktori. Datum implementacija pomenute zakonske odredbe je planiran za oktobar 2016. godine.

Enterprise and employment
Enterprise and employment

REGISTRI

Registri kompanija i uslovi za podnošenje informacija

Od juna 2016. godine, kompanije više neće biti u obavezi da podnose godišnji povraćaj u „Companies House“. Umesto toga, biće dovoljno da podnesu izjavu u vidu potvrde. Izjava potvrđuje da je kompanija dostavila sve informacije koje su zahtevane (kao što su detalji o promeni sedišta i promeni direktora i sekretara). Kompanije moraju dostaviti jednu izjavu godišnje, ali se ne mora čekati datum dospeća da bi se podnela izjava.

Kompanije će imati mogućnost da drže informacije o svojim zakonskim registrima u javnim knjigama u „Companies House“, čime će prestati potreba da se čuva poseban set zakonskih registara. Zakon će utvrditi postupak koji se mora slediti da bi se to postiglo.

Saznajte šta još možemo da učinimo za vas…